م هر گ ل

داستانِ"مهرِ گُل" ازمجموعه اشعار"س ن روشن"

/post-1

بلبل درسِیر خودازبیشه به دشتِ گُل فرود می آید وآوازش شورعشق درملکه گلها برمی انگیزدو....