درباره ما

س.ن روشن هستم.مجموعه آثاراینجانب بانام مهرگل مشتمل براشعاری با وزن هاو قالب های کلاسیک با مضمون اجتماعی و بیان سنتیِ موضوعاتی است که این اشعاردربردارندودرآینده درهمین وب سایت تقدیم ومنتشرخواهدشد.وزین بودن، شیرین بودن، مفید بودن و لطیف بودن از ویژگی های برجسته شعرای نام آورایران زمین است که امید است تاحدی این مهم را رعایت کرده  باشم. درحال حاضر سروده ی آریو برزن در سیصدوبیست وشش بیت تقدیم علاقه مندان میگردد.خوزستانی هستم و بزرگ شده اهواز. سال هشتادویک وارد دانشگاه تهران شدم در رشته‌ی مدیریت صنعتی واز آن پس در تهران ساکن هستم.لطفا"نظر ودیدگاه خودراازطریق صفحه ی ارتباط بامایاایمیل sn.roshan78@gmail.com ارسال فرمایید.