مهسا

سرود رهایی

/post-1-2

دوباره غنچه حجابش ز سربرون فکنَد،،                    دوباره گل به گلستان سرِ جنون فکنَد......